השלכות קורונה (COVID-19) על ציות לתקנות מניעת שוחד ושחיתות ולמניעת הלבנת הון
נכון להיום אנו מתמודדים מול מצב של סיכון בריאותי חמור בעקבות וירוס הקורונה (COVID-19) וחווים השפעה נרחבת על הכלכלה העולמית.  המשבר ישפיע ככל הנראה על כל החברות וישנה את האסטרטגיות שלנו בכל הנוגע לעבודה עם לקוחות, ספקים, סוכנים, מתווכים ונציגי צדדים שלישיים.  בכדי להגיב בהצלחה למשבר יש לייעל את קבלת ההחלטות, לנייד במהירות משאבים, ולפעול תחת מצבים עוינים במיוחד.  אי-ודאות מתמשכת, עלויות אשראי גבוהות יותר, האטה בגיוס התרומות, והפרעות חמורות בשרשרת האספקה העולמית,  כל אלו הם אתגרים גדולים לכשעצמם, אך הם יוצרים גם סיכונים משמעותיים לשחיתות. 
כשחברות פועלות בסביבה פגיעה ומתפוררת, וכאשר עובדים והנהלה נמצאים תחת לחץ גובר לחזור לעסקים כרגיל או להתאמת הפעילות במצב הנורמלי החדש, ייתכן כי יהיה פיתוי גובר להסתמך על צד שלישי  שאינו מאושר או לעגל פינות ולשנות סידורים קיימים. בזמנים מאתגרים אלו על החברות להיות ערניות במיוחד בכדי לצמצם סיכונים של שוחד, שחיתות, והלבנת כספים.  על החברות לסקור באופן ביקורתי את מדיניות הערכת הסיכונים הקיימות ואת תכניות החריצות מצדדים שלישיים . ניהול סיכונים של צד שלישי הופך לרלוונטי במיוחד כאשר שרשרות האספקה משתנות והתלות בממשלה גוברת. בכדי להמשיך ולציית בזמנים חסרי תקדים כאלו, על החברות לשקול את הצעדים הבאים:

-          כאשר יש הפרעה בשרשרת אספקה ייתכן כי חברות יתקשו למצוא סוכנים חדשים,  ספקים חדשים, או מתווכים חדשים. החברות יהיו מוכנות לזרז את התהליך תוך גיוס של  צד שלישי ללא בידוק מתאים, תיתכן עבודה עם ישויות ידועות לשמצה, ישויות מוגבלות, או ישויות המוטלות עליהן סנקציות, בטווח הארוך ייתכן נזק למוניטין או נזק כלכלי.  גם  בזמני משבר החברות צריכות לעשות שימוש בתהליכי הבידוק והסינון שלהן על צד שלישי, ולא להתעלם מתהליכים אלו. יש לשמור על שקדנות נאותה בהתאם לכל צד שלישי חדש לפני המגעים. במצבים בהם לא ניתן לבצע בדיקות רקע מקיפות לחברות צריכה להיות גישה לסיכונים הקשורים לצד שלישי מסוים, כגון סיכונים הנובעים מתחומי שיפוט, חשיפה ממשלתית או טבעם של השירותים שיש לבצע, ולפעול בגישה מבוססת-סיכון לשקדנות נאותה המתועדת ברמה מספקת ולהמשיך תוך ביצוע אמנות ציות וניטור מתמשך. 

-          חברות הממשיכות לעשות עסקים עם צדדים שלישיים קיימים ומוכרים צריכות לעשות עסקים בזהירות ותוך שמירה על שקדנות נאותה. בחודשים האחרונים התרחשו שינויים לכל הישויות העסקיות, במיוחד לכל הנוגע ליציבות כלכלית, מעורבות ממשלתית, ניהול שרשרות אספקה והצדדים השלישיים של שרשרות האספקה. בעקבות השינויים יש להעריך בצורה ביקורתית את הישויות המאושרות וייתכן כי יהיה צורך בבקשות למידע נוסף. 

-          משבר הקורונה (COVID-19)  גרם לשיבושים אדירים בשוק וימשיך לגרום לשיבושים בעתיד. כנראה שחברות יעבירו את הכסף שלהן לחשבונות שונים, יפצלו או ישנו את נהלי התשלום או שהן ייצרו ישויות חדשות לקבלת תשלומים. כשלוקחים בחשבון את אפשרויות אלו על העסקים להיות זהירים מאוד בזמן שליחת וקבלת תשלומים מצדדים שלישיים שהם יחסית בלתי מוכרים,  גם עם שותפים מאומתים ולקוחות יש להבטיח את המשך הפעילות של תוכניות קיימות למניעת הלבנת הון וסנקציות. מומלץ להפיץ תקשורת ואזכורים לעובדים ולשותפים העסקיים כי גם בזמן של משבר חמור לחברה יש מדיניות של אפס סובלנות בכל הנוגע לשוחד, שחיתות והלבנת הון. העובדים צריכים לגלות ערנות ולהיות זהירים במיוחד, ולדווח על כל התנהגות חשודה או אי-ציות. אם ישנם שינויים בכל הקשור להתנהלות הנורמלית והטבעית של החברה, עובדי החברה צריכים לעבור הכשרה מתאימה המדגישה כי ציות להוראות ונהלים נותר בעדיפות עליונה.
השירותים שלנו >